1. حسن نقی زاده , کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت , بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. حسن نقی زاده , نهضت عاشورا وضرورت مقابله باتحریفها , عاشورا ، انقلاب ، انتظار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. حسن نقی زاده , مقتضیات زمان در آثار شهید هاشمی نژاد , همایش بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  4. سعید نمازی زادگان , مجید غیور مبرهن , حسن نقی زاده , بررسی آثار تغذیه بر ابعاد شناختی خلقی و رفتاری انسان از نظر قران، حدیث و علم پزشکی , همایش ملی قران و علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  5. حسن نقی زاده , اصلاح و افساد اجتماعی در آئینه قران کریم , نختین کنگره بین المللی قران کریم انسان و جامعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹